fbpx

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

אנו ממליצים על רכישת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לכל לקוחותינו הפותחים עסק או עמותה, ובמיוחד עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) ועמותות שנעשה בהם עבודות התנדבותיות, שלא פעם חסרה בהם תשתית נאותה לניהול סיכונים. ביטוח אחריות נושאי משרה יכול להעניק כיסוי במקרה של חקירות, האשמות בדבר מרמה, הליכי פסילה ובעיות בלתי-צפויות אחרות. דירקטורים רבים טועים לחשוב כי פוליסה טובה לכיסוי הוצאות משפטיות תכסה את כל הוצאותיהם במקרה של מחלוקות. אך למעשה, פוליסות אלה עלולות להיות מוגבלות במיוחד, ולהעניק פיצוי רק במקרה של זכייה בהליך, ומבלי לקחת בחשבון את ההוצאות הכרוכות בהליכים ממושכים או מעשיהם של דירקטורים מן העבר אשר יתכן והשפיעו רבות על המקרה.
הליכים המתנהלים כנגד דירקטורים עלולים להיות ממושכים, יקרים, מלחיצים, ופעמים רבות הם בגדר אירועים משני-חיים. הידיעה כי אתם מכוסים במקרה של תביעה המוגשת נגדכם או נגד החברה שלכם יכולה לעזור בהקניית שקט נפשי.
ביטוח דירקטורים ומנהלים יכול לכסות את התרחישים הבאים:
• הליכי פסילה המתנהלים נגד דירקטורים עלולים להימשך שנים רבות, וכרוכים בעלויות כבדות ואיסור על יכולתם להחזיק במשרות ניהוליות בעתיד. ביטוח דירקטורים ומנהלים יכסה את עלויות ההגנה המשפטית עם צבירתן, ולא בסוף ההליכים. כך, מפחית הביטוח את המתח הכרוך בגיוס כספים תוך-כדי ההליכים.
כמו כן, במקרה והחברה כולה נמצאת תחת חקירה, ביטוח דירקטורים ומנהלים יכסה את העלויות המשפטיות משלב החקירה ועד לסיום ההליכים בבית המשפט (אלא אם הוצא הדבר במפורש מהפוליסה ובכפוף למגבלות הפוליסה).
• דירקטורים עלולים למצוא עצמם מואשמים כי פעלו ברשלנות. במקרה של האשמה במרמה, ביטוח דירקטורים ומנהלים יכול בנסיבות מסוימות לכסות את עלויות ההגנה המשפטית, ובמקרה של רשלנות, הביטוח אף יכול לכסות את הסכומים הנפסקים במשפט.

• לפעמים, האחריות הנלווית לתפקיד יכולה לפגוע בחירותם של דירקטורים – לא מן הנמנע כי הליכים אלה יסתיימו בעונשי מאסר. ביטוח דירקטורים ואחריות נושאי משרה אינו יכול לכסות עונשים פליליים, אך הוא יכול לכסות ,בנסיבות מסוימות, את עלויות ההגנה המשפטית עד לקביעת האשמה בבית המשפט.

• במקרה של עסקים קטנים ובינוניים, ביטוח מיוחד לדירקטורים ונושאי משרה יכול לכסות את החברה (שעקב גודלה אולי אינה מסוגלת לממן הליך משפטי ממושך) כמו גם את עלויות ההגנה של הדירקטור, עלויות ההתדיינות בבית הדין לעבודה, וכן את הסכומים הנפסקים במסגרת התביעות המכוסות.

• העבודה בדרג הגבוה ביותר של החברה חשף את הדירקטורים להאשמות מאנשים או קבוצות המחפשים לפגוע בהם דרך תביעות, בין אם מוצדקות ובין אם לא. פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה יכולה לסייע במקרים מעיין אלו.

• חקירות עלולות להתנהל גם כנגד דירקטורים שכבר עזבו את החברה. תביעות אלה עשויות ללוות את הדירקטור במשרתו הבאה, לאחר פרישתו, או אפילה לאחר מותו שכן ניתן לתבוע גם את עיזבונם של דירקטורים. כל עוד ביטוח הדירקטורים ואחריות נושאי המשרה היה בתוקף בעת האירוע האמור, הדירקטור יכול שיזכה לכיסוי גם לאחר פרישתו. במקרה של דירקטור שפרש מהחברה, הכיסוי תקף כל עוד שומרת החברה על הפוליסה, מה שמגן על נכסיהם לאורך זמן.
כדירקטור או נושא משרה בעסק, חיוני לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי כל אפשרות או חבות, בהתאם להיקף העבודה, אופייה, והתחום המדובר. אנא צרו עמנו קשר לפרטים נוספים בנושאים אלה.
שימו לב כי תנאי הפוליסה מותאמים במיוחד לצרכי לקוחותינו, ויינתנו לכל חברה בהתאם למאפייניה הספציפיים. לא כל הרכיבים המוזכרים לעיל יוצעו לכל חברה.
חברת גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH