fbpx

קרן השתלמות

קרן השתלמות

קרנות השתלמות הן תוכניות החסכון לזמן בינוני היחידות בישראל הפטורות ממס רווחי הון. את הכספים שהצטברו בקרן מותר למשוך בתום 6 שנים ללא תשלום מס רווחי הון או מס על הקרן(משיכה מוקדמת חייבת במס, ובכפוף לתקרות הפקדה מוכרות על ידי רשויות המס). אם אין לכם צורך ספציפי בכסף לאחר תום 6 השנים, מומלץ להשאיר את הכספים בקרן וליהנות מהמשך צבירת הרווחים, אשר יהיו אף הם פטורים ממס.

תוכנית חסכון זו מוצעת רק לבאים:

שכירים – לשכירים, האפשרות לפתוח קרן השתלמות תלויה בהטבות המתקבלות ממקום העבודה. השכר המרבי המזכה בהטבות מס הוא שכר חודשי של 15,712 ש"ח. אם העובד זכאי לקרן השתלמות, ההפקדות בקרן מתבצעות בדרך כלל, אך לא תמיד, כך:

7.5% משולמים על ידי המעביד מעבר לשכר החודשי ברוטו (עד לשכר המרבי האמור לעיל). זוהי הוצאה מוכרת עבור המעביד.

2.5% משולמים על ידי העובד מתוך השכר החודשי ברוטו (עד לשכר המרבי האמור לעיל). סכום זה חייב במס.

שכירים בעלי שליטה – עובד המחזיק בזכויות משמעותיות או בעל עניין פיננסי משמעותי בחברה. מכיוון שלקטגוריה זו השלכות רבות, אנו ממליצים כי תיוועצו ברואה החשבון לבירור מצבכם.
שכיר בעל שליטה יכול לפתוח קרן השתלמות על פי אותם העקרונות כמו שכיר רגיל. מכיוון שלשכיר בעל שליטה עניין משמעותי בחברה, הטבות המס הניתנות דרך הקרן שונות.

עצמאים – עצמאי יכול לפתוח קרן השתלמות בגובה 7% מהכנסתו. שנת המס בישראל מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר. הגבול העליון לסך ההפקדות בקרן השתלמות לשנת 2013 עומד על 18,130ש"ח. מתוך 7%, ה-2.5% הראשונים אינם מהווים הוצאה מוכרת. ה-4.5% הנוספים כן.

חברת גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH