fbpx

הטבות סוציאליות

הטבות סוציאליות

בנוסף לשכר החודשי, מעבידים מציעים לעובדיהם הטבות סוציאליות נוספות. חלק מההטבות, כמו למשל פנסיה ופיצויי פיטורין, נדרש על פי חוק ומחושב כאחוז נתון מהשכר. על המעבידים לקחת עלויות אלה בחשבון, שכן מדובר בשיקול נוסף בשלב התקצוב של עסק חדש.
בשנת 2008, נערכו שינויי חקיקה בישראל, המחייבים את כל המעבידים להפריש כספים לתוכניות פנסיה עבור כל עובדיהם.

ישנן שלוש קטגוריות עיקריות לזכאים להפרשות לתנאים סוציאליים:

1. שכיר – עובד שכיר מן השורה.

2. שכיר בעל שליטה בחברה – עובד המחזיק בזכויות משמעותיות או בעל עניין פיננסי משמעותי בחברה. מכיוון שלסוג זה של העסקה השלכות רבות, אנו ממליצים כי תיוועצו ברואה החשבון לבירור מצבכם.
3. עצמאי

חבילות ההטבות הסוציאליות כוללות:

• קרן פנסיה – היכולה לכלול תשלומי פנסיה למשפחה במקרה של מוות. תשלומים במקרה של אובדן כושר עבודה, הבטחת תשואה על ידי המדינה באחוז מסויים מכספי הקרן ועוד.

• ביטוח מנהלים – תוכנית פנסיה היכולה לכלול רכיב ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, קביעת מוטבים ייעודיים, הבטחה חוזית לתנאי המוצר.

• קופת גמל – תוכנית פנסיונית שמטרתה חסכון כספי ללא רכיבי ביטוח.

• קרן השתלמות – תוכנית החסכון לזמן קצר יחסית , היחידה בישראל שפטורה ממס רווחי הון.

• ביטוח אובדן כושר עבודה – תוכנית שמטרתה להגן על אובדן ההכנסה של העובד או העצמאי.

ההפקדות לתוכניות הנ"ל משתנות בהתאם לסטטוס ההעסקה, גיל, מצב בריאותי, הרגלי עישון, והטבות על פי מדיניות חברה. החבילות יכולות לשמש הוצאות מוכרות במס עבור עובדים, מעבידים, ועצמאים כאחד.

גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH